Compare Listings

Uslovi korišćenja

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem moj-krov.com servisa. Servis se nalazi na Internet adresi http://www.moj-krov.com (u daljem tekstu: Servis) i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo Bytesoft Zrenjanin, ul. Radoja Domanovića  74, 23000 Zrenjanin, Republika Srbija, čiji je matični broj: 62605537, i PIB: 107245177.

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pristup sadržajima Servisa, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Servis predstavlja samo deo usluga koje pruža Kompanija, i sam po sebi nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili druge usluge koje Kompanija pruža u skladu sa zakonom i sopstvenom poslovnom politikom.

Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

INTEGRITET SERVISA
Servis je namenjen oglašavanju u oblasti iznajmljivanja i prodaje nepokretnosti.

Tekstovi, komentari i drugi unosi koje korisnici u skladu sa trenutnom funkcionalnošću Servisa ostavljaju na bilo kom delu Servisa (na primer u komentarima i slično) moraju biti tačni, ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo.

Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija, i kršenjem Uslova korišćenja.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije.
Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.
Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

OPIS SERVISA
Kompanija putem Servisa pruža uslugu informacionog društva.
Servis je namenjen kako onima koji razmatraju davanje u zakup ili prodaju nepokretnosti, tako i onima koji, u skladu sa zakonom, žele da zakupe ili kupe nepokretnost.
Servis sadrži podatke o nepokretnostima namenjenim davanju u zakup ili prodaji. Kompanija vrši prikupljanje i objavljivanje podataka o nepokretnostima isključivo iz Kompaniji dostupnih izvora, kao što su podaci o oglašivačima i podaci o zakupodavcima odnosno prodavcima.
Servis omogućava korisnicima Servisa Internet pristup objavljenom sadržaju bez ikakve naplate.
Servis omogućava korisnicima Servisa Internet oglašavanje nepokretnosti, pod uslovima i na način iz člana 45. Zakona o oglašavanju.

KORISNICI
Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj: komentare i ocene.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji korisnik čini dostupnim Kompaniji, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.

Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče.

Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik u skladu sa trenutnom funkcionalnošću Servisa može da dobije pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime, a svaki pojedini komentar koji postavlja označi kao anoniman.

Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.

Servis omogućava korisniku da, ukoliko smatra da neko zloupotrebljava Servis, obavesti Kompaniju o tome putem adrese: info@moj-krov.com

SISTEM OCENJIVANJA
Kompanija može omogućiti registrovanim korisnicima da postavljaju ocene u vidu od 1 do 5 zvezdica.

Kompanija zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – Rukovalac – Bytesoft, ul. Radoja Domanovića 74, 23000 Zrenjanin, matični broj: 62605537, PIB: 107245177;
Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Servisa, bezbednost Korisnika Internet servisa i omogućavanje posredovanja u zakupu nepokretnosti u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o posredovanju, kao i promotivna obaveštenja;
Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju zakupaca i zakupodavaca, Korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Rukovaoca koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, Rukovaoca sa kojim Korisnik stupa u zakupodavni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude Korisnik Servisa Rukovaoca nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje i obrada podataka od lica koje je pristanak povuklo;
Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, elektronska pošta, i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet platformi.

Podaci koji se prikupljaju u svrhu posredovanja u zakupodavnom ili kupoprodajnom odnosu, a radi ispunjenja ugovora o posredovanju u smislu Zakona o o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i ispunjenja naloga Nalogodavca: godina rođenja i mesto prebivališta.

Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili Rukovaocu dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Rukovalac poštuje privatnost Korisnika Servisa. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Rukovalac neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Pravilnikom i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Rukovalac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Rukovalac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Servis, a naročito Internet platformu i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

OBAVEŠTAVANJE
Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

REKLAMACIJE
Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

AUTORSKO PRAVO
Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Treća lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorsko i srodna prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim.

PRAVO UKLANJANJA SADRŽAJA
Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja Uslova korišćenja i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim.

Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u kršenje Uslova korišćenja, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova korišćenja, ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

OGLAŠAVANJE I OGLASNA PORUKA
Prenosilac oglasne poruke je Kompanija koja je pružalac usluge informacionog društva i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.

Lice koje se oglašava putem Servisa nije dužno da dostavi Oglasnu deklaraciju u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju, u vezi sa članom 19., ali je dužno da se jasno identifikuje kako bi moglo da koristi uslugu oglašavanja.

Za sadržaj, tačnosti i ispravnost, kao i validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi isključivo lice koje je oglasnu poruku unelo. Za sve pravne posledice koje nastanu unosom oglasne poruke, odgovara isključivo lice koje je oglasnu poruku na Servis unelo.

Kompanija zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbija, a naročito Zakon o oglašavanju. U slučaju prijema takvog oglasa, Kompanija će kontaktirati oglašivača radi izmene oglasne poruke. Kompanija može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju da odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke, a naročito oglasa koji podrazumevaju bilo koju vrstu diskriminacije, narušavanja ljudskih prava, kao i oglasa za koje Kompanija posumnja da su prevarni.

Kompanija prenosom oglasnih poruka ne vrši posredovanje u iznajmljivanju ili prodaji nepokretnosti. Postupak posredovanja u iznajmljivanju ili prodaji nepokretnosti ne započinje se, niti se posrednički odnos zasniva postavljanjem oglasa. Takođe, prenosom oglasnih poruka Kompanija ni na koji način ne određuje niti utiče na sadržaj eventualnog ugovora o zakupu, odnosno prodaji koji zaključuju zakupodavac i zakupac, odnosno prodavac i kupac nepokretnosti.

REGISTROVANI KORISNICI
Registracija na Servis za sva lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Prilikom registracije je potrebno da fizičko lice, odnosno zakonski zastupnik pravnog lica, popuni formular sa traženim podacima. Ovi podaci se koriste na način propisan Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti i zakonom.

Registracijom na Servisu fizička lica dobijaju funkcionalnosti Servisa koje su u datom trenutku pristupa Servisu dostupne.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI
Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane trećih lica. Kao pružalac usluge informacionog društva, Kompanija nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice, korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi, jer niti inicira prenos, niti vrši odabir sadržaja koji se prenose, niti je izuzela ili izmenila podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrala primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kompanija ne garantuje za postupanje trećih lica, ni svojih korisnika. Kompanija, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će korisniku koji daje u zakup ili prodaje nepokretnost ista biti izdata ili prodata u bilo kom roku.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

REŠAVANJE SPOROVA
Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za fizička lica.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

ZAVRŠNE ODREDBE
Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva do tada nastala prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, dana 15.09.2016. godine

moj-krov.com